DWDM ring

dwdm ring

DWDM چگونه کار می کند؟ امروزه شبکه‌های مخابراتی از فناوری نوری برای انتقال حجم عظیمی از داده‌هایی که مصرف می‌کنیم، اغلب در فواصل بزرگ ...

ادامه مطلب

point to point DWDM

طراحی توپولوژی DWDM گسترش شبکه تقاضا برای انتقال سریعتر داده و ظرفیت بالاتر از طریق شبکه را افزایش می دهد. در این مورد، DWDM به عنوان ...

ادامه مطلب