مبدل تلفن

مبدل تلفن یا به عبارتی دیگر سیستم pcm جهت تبدل خطوط انالوگ تلفن به فیبر نوری یا به اترنت  مورد استفاده قرار میگیرد.

مبدل تلفن به فیبر

این نوع مبدل جهت انتقال خطوط تلفن در فاصله های دور دست از از مراکز مخابراتی فواصل 2 الی 180 کیلومتر و یا در سازمان ها و یا اداراتی و شرکت هایی که امکان استفاده از زوج سیم فیبر نوری مقدور نمی باشد و یا ظرفیت پر می باشد مورد استفاده قرار میگیرند.

مبدل تلفن به اترنت

این نوع مبدل تلفن جهت انتقال خطوط تلفن از یک نقطه به نقطه دیگر بر روی شبکه اترنت یا از طریق اینترنت مورد استفاده قرار میگیرند.مبدل تلفن به اترنت جهت انتقال خطوط تلفن بر روی شبکه های رادیویی وایرلس نیز مورد استفاده قرار میگیرند و تحت عنوان انتقال خطوط تلفن از طریق وایرلس نامگذاری میگردند.

فهرست