sitting


transponder

OEO

oeo

OTDS یک کارت 4 پورت برای دسترسی 2.5G است که توسط فناوری ارتباطات اریونت جهت تبدیل فرکانس های نوری طراحی و تولید شده است. عملکرد اصلی این است که بازسازی 3R تمام سیگنال های 4 کانال را تحت هر پروتکل در نرخ 42Mbit / s ~ 2.67Gbit / s برای دسترسی به پایان برساند و سپس آنها را به سیگنال های نوری از یک طول موج استاندارد DWDM یا استاندارد CWDM تبدیل کند. طول موج، به طوری که واحد چندگانه می تواند WDM را برای سیگنال های نوری از طول موج های مختلف انجام دهد و همچنین به روند معکوس فرآیند فوق دست یابد.

transpomder
transponder

.