مدیا کانورتور فیبر نوری

 مبدل فیبر نوری

جهت تغییر سیگنال های الکتریکی به فیبر نوری و بلعکس