اموزش و راهنمای سیستم های فیبر نوری, اموزش سیستم های انتقال مخابراتی -تست تجهیزات مخابراتی