sitting


Published articles in

اجتماعی

07 ژانویه
SFP با XFP چه تفاوتی دارد؟

more information


SFP با XFP چه تفاوتی دارد؟

هر دو ماژول XFP و ماژول SFP + ماژول های 10G هستند و عمدتا در شبکه های فیبر نوری 10G استفاده می شوند. ولی بین...