sitting


درباره شرکت گسترش کاربرد فناوری

شرکت گسترش کاربرد فناوری در سال 1384  با گروهی از مهندسین جوان و همچنین افراد با تجربه تاسیس شد و در زمینه خدمات و بازرگانی تجهیزات مخابراتی در کشور فعال بوده و از سال 96 با سیاست بکارگیری نیرو های متخصص و توانمند داخلی پا به عرصه تولید گداشت.

تعداد پرسنل

حوزه الکترونیک 4 نفر

حوزه نرم افزار 4 نفر

حوزه شبکه 2 نفر

حوزه مخابرات 2 نفر

اداری و نیروی انسانی2 نفر

واحد بازرگانی 1 نفر

طراحی 3 نفر

فضای تولید 300 متر و200 متر فضای اداری در شهرک صنعتی یاسوج مستقر گردیده است.