sitting


تضعیف کننده نوری چیست ؟

دسته

تکنولوژی

تضعیف کننده نوری چیست ؟

گرچه گاهی اوقات برای دستیابی به انتقال داده های طولانی از راه دور ، باید سیگنال را تقویت کنیم ، اما در شرایط خاصی ، نور زیاد می تواند گیرنده فیبر نوری را با مشکل مواجه کند و BER را تخریب کند. در اینجا است که می توان از ضعیف کننده فیبر نوری(attenuator) استفاده کرد .

دستگاه ضعف فیبر نوری وسیله ای غیرفعال است که برای کاهش سطح قدرت یک سیگنال نوری مورد استفاده قرار می گیرد زیرا نور بیش از حد می تواند یک گیرنده فیبر نوری را بیش از حد حساس کند و نسبت خطای بیت (BER) را تخریب کند. برای دستیابی به بهترین BER ، باید با استفاده از ضعیف کننده فیبر نوری ، میزان نور کم شود. به طور کلی ، از تضعیف کننده های نوری در برنامه های تک حالته استفاده می شود تا از اضافه بار نوری در گیرنده جلوگیری شود.

تضعف کننده نوری با جذب نور باعث کاهش قدرت سیگنال می شود ، مانند عینک آفتابی انرژی اضافی نور را جذب می کند. یا با پراکندگی نور مانند شکاف هوا. ضعیف کننده های فیبر نوری معمولاً در دو صورت استفاده می شوند:

 1- بطور دائم در پیوندهای فیبر نوری نصب می شوند تا به درستی سطح سیگنال را در فرستنده و گیرنده مطابقت دهند.
 2- در تست سطح فیبر نوری. به منظور آزمایش حاشیه سطح توان در یک سیستم فیبر نوری برای افزودن موقت مقدار کالیبره شده از دست دادن سیگنال استفاده می شود.

تضعیف کننده فیبر نوری
attenater

دیدگاهتان را بنویسید