Education

تست ماژول فیبر نوری

تست ماژول فیبر نوری

ماژول های گیرنده نوری از اجزای اصلی هستند که امکان برقراری ارتباط نوری از طریق فیبر نوری را فراهم می کنند. فن آوری های ساخت فرستنده و گیرنده به مرور زمان توسعه می یابند تا سریعتر و کمتر در معرض خطا قرار بگیرند. فرستنده و گیرنده نوری مانند سایر لوازم الکتریکی با تکنولوژی پیشرفته ، در مراحل ساخت مايول نوری در اریونت  تحت آزمایشات محکم و مراحل بررسی کیفیت قرارمیگیرند. این روش ها برای اطمینان از بهترین نتیجه در هر مرحله از فرآیند تولید گیرنده گیرنده دخیل هستند. و در صورت عدم موفقیت هر یک از مراحل ، مورد رد می شود و برای تنظیم مکرر به خط تولید برمی گردد (در صورت خرابی بحرانی ، فرستنده و گیرنده جدید جایگزین می شود).

فرآیند تولید ماژول نوری (SFP)  شامل مراحل زیادی است ، اما مهمترین مواردکه کیفیت محصول نهایی را بسیار تحت تأثیر قرار می دهند به شرح زیر است:

1-کالیبراسیون – Tx ، Rx ، نمودار (EYE DIAGRAM) ، اندازه گیری ولتاژ ؛
2-تست سوئیچ
3-طول موج و بررسی طیف  نوری
4-تمیز کردن لنز

کالیبراسیون – Tx ، Rx ، نمودار چشم ، اندازه گیری ولتاژ:

تنظیم فرستنده و گیرنده ، نمودار چشم و تنظیم سطح ولتاژ مهمترین مراحل در فرآیند تولید گیرنده نوری است. این مراحل در ابتدا گیرنده گیرنده را برای بهترین پارامترهای کاری خود متناسب با کیفیت و الزامات استاندارد MSA تنظیم می کنیم. توان فرستنده ، حساسیت گیرنده ، نمودار چشم فرستنده ، کالیبراسیون ولتاژ و دما و اشکال زدایی در نمودار 1-1 نشان داده شده است. در این فرایند گیرنده نوری به عنوان دستگاه تحت آزمایش (DUT) نام برده میشود.

تست ماژول نوری

آزمون طول موج و طیف نوری