sitting


انواع اداپتور فیبر نوری

دسته

تکنولوژی

انواع اداپتور فیبر نوری

اداپتورهای فیبر نوری معمولا در اتصالا فیبر نوری و جاهای که نیازاست که دو پچ کورد فیبر به یکدیگر اتصال داده شود مورد استفاده قرار میگیرند و یا جاهایی که نیاز به تبدیل از یک نوع کانکتور به کانکتور دیگر باشد و معمول ترین مدل انها fc sc lc st …. می باشد.

Leave a Reply