تنظیمات


huawei

شرکت گسترش کاربرد فناوری در جهت همکاری و پشتیبانی سیستم های هواوی و یونیت هایی که در تامین از طریق سایر شرکت ها امکان پذیر نمی باشد امادگی خدمت به کشور را دارد.

huawei metro 1000

n1sld64HUAWEI
xfp-10g dwdm 193.4thzOSN3500
n1slq18OSN3500
EGSSLQ4
SL64OSN3500
SCB-STM1
STM4
STM16
METRO1000

osn 3500