اموزش شبکه های بیسیم

مبانی شبکه های بیسیم

شامل سرفصل کامل -مبانی-طراحی-پیاده سازی

نویسنده(مهندس سجاد مومنی تبار)

زمستان 1390

wirlees دانلود کامل